چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 6

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 6

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 13

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 13

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 12

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 12

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 11

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 11

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 10

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 10

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 9

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 9

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 8

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 8

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 7

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 7

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 5

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 5

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 4

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 4

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 3

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 3

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

گزارش تصویری/ نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.