چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 9

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 9

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 19

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 19

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 1

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 1

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 18

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 18

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 2

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 2

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 17

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 17

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 16

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 16

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 15

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 15

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 5

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 5

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 14

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 14

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 6

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 6

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 13

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه 13

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.